Phục hồi dữ liệu

 

Bảng giá cứu dữ liệu ổ đĩa cứng  PC, LAPTOP:

STT DUNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ)
1 <100MB FREE
2 <1GB 300.000
3 <3GB 500.000
4 <10GB 1.000.000
5 10 – 30GB 1.800.000
6 31 – 90GB 2.500.000
7 91 – 150GB 2.900.000
8 151 – 300GB 3.500.000
9 301 – 500GB 4.500.000
10 501 – 1TB 5.000.000
11 >1TB – 2TB 7.000.000
12 >2TB 8.000.000