Cho thuê PC – LCD

STT Sản phẩm cho thuê T.Gian thuê
01 ngày
T.Gian thuê
01 tuần
T.Gian thuê
02 tuần
T.Gian thuê
01 tháng
T.Gian thuê
03 tháng
T.Gian thuê
06 tháng
1 Máy tính để bàn trọn bộ hiệu HP/ Dell/ Lenovo
CPU Dual Core, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA onboard, LAN, USB, Keyboard, Mouse & LCD 18.5″.
50,000 300,000 550,000 1,050,000 3,000,000 5,500,000
2 Máy tính để bàn trọn bộ hiệu HP/ Dell/ Lenovo
CPU Core i3, RAM 2GB, HDD 500GB, VGA onboard, LAN, USB, Keyboard, Mouse & LCD 18.5″.
75,000 450,000 875,000 1,150,000 3,350,000 6,500,000
3 Máy tính để bàn trọn bộ hiệu HP/ Dell/ Lenovo
CPU Core i3, RAM 4GB, HDD 500GB, VGA onboard, LAN, USB, Keyboard, Mouse & LCD 18.5″.
100,000 550,000 1,000,000 1,250,000 3,600,000 7,000,000
4 Máy tính để bàn trọn bộ hiệu HP/ Dell/ Lenovo
CPU Core i5, RAM 4GB, HDD 500B/1TB, VGA onboard, LAN, USB, Keyboard, Mouse & LCD 18.5″.
120,500 600,500 1,100,000 1,500,000 4,300,000 8,000,000
5 Máy tính để bàn trọn bộ hiệu HP/ Dell/ Lenovo
CPU Core i5, RAM 4GB, HDD 500GB/ 1TB, VGA GeForce, LAN, USB, Keyboard, Mouse & LCD 19.5″-21.5″.
150,000 750,000 1,450,000 1,800,000 5,400,000 10,000,000
6 Máy tính để bàn trọn bộ hiệu HP/ Dell/ Lenovo
CPU Core i7, RAM 4GB, HDD 500GB/1TB, VGA onboard, LAN, USB, Keyboard, Mouse & LCD 19.5″-21.5″.
175,000 800,000 1,500,000 2,000,000 5,800,000 14,000,000
7 Máy tính để bàn trọn bộ hiệu HP/ Dell/ Lenovo
CPU Core i7, RAM 4GB, HDD 500GB/1TB, VGA GeForce, LAN, USB, Keyboard, Mouse & LCD 19.5″-21.5″.
200,000 900,000 1,700,000 2,500,500 7,00,000 15,000,000